Sisäilmatutkimukset

Sisäilmaongelmista riittää paljon puhetta ja lehtikirjoituksia. Aiheesta myös vaietaan usein, koska se on niin monitahoinen ja vaikeasti ymmärrettävä asia. Sisäilmaongelma leimaa rakennusta usein pitkäaikaisesti, ellei haittoja saada ratkaistua luotettavasti. Siksi sisäilmatutkimus on tehtävä aina riittävän kattavasti, jotta haitat ja niiden aiheuttajat pystytään poistamaan. 

Sisäilmatutkimuksien vastuu pitää olla rakennusterveysasiantuntijalla, jolla on riittävä ymmärrys monipuolisten sisäilmaongelmien ratkomisesta.

Näytteen ottaminen sisäilmatutkimuksessa

Nykyään suoraan tilan sisäilmasta tapahtuvaa epäpuhtauksien, kuten mikrobien tai VOC-yhdisteiden mittausta ja analysointia tehdään harvemmin, johtuen mittauksiin vaikuttavista epävarmuustekijöistä kuten ihmisten toiminnasta. Sisäilmasta otettavat näytteet kertovat usein seurauksista, joita haittatekijöistä sisäilmaan muodostuu varsinaisten haittojen aiheuttamana, eikä niinkään ongelmien syitä. Sisäilmanäytteenottoja on suositeltavaa käyttää kun on tarve saada tietoa sisäilmassa olevien yhdisteiden ja partikkelien vaikutuksista ihmisten terveyteen. Sisäilmatutkimuksessa on kuitenkin aina syytä tehdä muita tutkimuksia, joilla paikannetaan ja selvitetään mahdolliset ongelman aiheuttajat ja niiden korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet. 

Sisäilmatutkimukseen kuuluu havaittujen vaurioiden arviointi 

Sisäilmatutkimus eroaa kuntotutkimuksesta siinä, että tavoitteena on yleensä selvittää kohteen käyttäjien terveyteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten mikrobi-, VOC- ja kuituhaittoja. Usein menetelmät kunto- ja sisäilmatutkimuksissa ovat monelta osin yhteneviä, mutta sisäilmatutkimuksiin sisältyy aina havaittujen vaurioiden muodostaman altistuksen arviointi. Usein sisäilmatutkimuksissa nousee esille psykosomaattisia tekijöitä, mutta näiden selvittäminen ei valitettavasti ole rakennusterveysasiantuntijoiden alaa, vaan sisäilmatutkimus on aina tekninen selvitys. 

Onnistunut sisäilmatutkimus ja sisäilmaongelmien ratkaisuprosessi sisältää aina oireilevien ihmisten kohtaamisia sekä selkeää ja merkityksellistä vuorovaikutusta ihmisten välillä.  Tarvittaessa autamme myös asiakkaitamme suunnittelemaan toimivan sisäilmaongelmien ratkaisumallin ja hakemaan ARA-avustusta tutkimuksen ja korjausten toteuttamiseen. 

Tutkimussuunnitelma kohteen mukaan

Bradon asiantuntijat laativat asiakkaan tarpeisiin soveltuvan, kustannustehokkaan ja laadukkaan tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelmassa huomioidaan kohteesta käytettävissä oleva lähtötietoaineisto siinä laajuudessa kuin asiakkaalla sitä on käytettävissään ja aineistosta koostetaan oleellinen tieto suunnitelman pohjaksi. Laajemmissa kohteissa teetetään käyttäjille sisäilmasto- tai oirekysely, joka antaa lisää tietoa kohteen sisäilman laatuun mahdollisesti vaikuttavista haittatekijöistä rakennusterveysasiantuntijalle. Tällaiset kyselyt mittaavat aina haittatekijöiden vaikutuksia ihmisiin. Tarvittaessa tutkimussuunnitelman laatimiseksi tehdään myös kohdekäynti, jolla perehdytään paikan päällä vallitseviin olosuhteisiin, jotta voidaan varmistaa esimerkiksi suunnitelma-asiakirjojen paikkansa pitävyys. 

Huolellisesti laaditun tutkimussuunnitelman perusteella pystytään varautumaan oikeanlaiseen näytteenottoon kohteella ja tarvittaessa voidaan siis kerätä rakenteista otettavien materiaalinäytteiden lisäksi myös ilmanäytteitä ja erilaisia laskeumanäytteitä mm. teollisten kuitujen (esimerkiksi lasi- tai kivivillakuidut) määrittämiseksi. Brado teettää kaikkien näytteiden analyysit hyväksytyillä ja akkreditoiduilla laboratorioilla, jolloin saatuun analyysitulokseen voidaan luottaa ja sen perusteella annetut arviot kohteen tilasta ovat tarkempia muun muassa altistumisolosuhdetta arvioitaessa.

Sisäilmatutkimuksen kokonaisraportilla selkeys sisäilmatilanteesta

Tutkimuksen kokonaisraportti muodostuu kohteella tehtyjen havaintojen, eri mittaustulosten sekä näytteistä suoritettujen analyysien tulosten perusteella. Raportissa kuvataan aina havaitut epäkohdat sellaiseen tarkkuuteen, että niiden sijainnista ja laadusta ei jää epäselvyyttä, jotta kuva rakennuksen sisäilmatilanteesta on selkeä. Raportissa annetaan toimenpide-esitykset korjaavista toimenpiteistä. Näiden perusteella pystytään joko käynnistämään tarkempi korjaussuunnittelu tai aloittamaan selkeämmissä kohteissa suoraan sisäilmakorjaustoimenpiteet.

Sisäilmatutkimukset Bradolta

Sisäilmatutkimuksistamme vastaa aina sertifioitu rakennusterveysasiantuntija. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos sisäilmatutkimusten palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne soveltuvan ratkaisuesityksen.

Sanna Lappi

Sanna Lappi

Projektipäällikkö, rakennusterveys

040 749 4866
sanna.lappi@brado.fi

AA luottoluokitus

Brado Oy

Vaihde 050 356 9452
toimisto@brado.fi
Arkisin 08:00 – 15:00

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä
040 741 2544
juha.martikainen@brado.fi

Savo ja Karjala

Porrassalmenkatu 36, 50100 Mikkeli
050 505 9535
jussi.turunen@brado.fi

Pirkanmaa

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado somessa

facebook linkedin podcast

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö