Sisäilmatutkimukset

Sisäilmaongelmista riittää paljon puhetta ja lehtikirjoituksia. Aiheesta myös vaietaan usein, koska se on niin monitahoinen ja vaikeasti ymmärrettävä asia. Sisäilmaongelma leimaa rakennusta usein pitkäaikaisesti, ellei haittoja saada ratkaistua luotettavasti. Siksi sisäilmatutkimus on tehtävä aina riittävän kattavasti, jotta haitat ja niiden aiheuttajat pystytään poistamaan. 

Sisäilmatutkimuksien vastuu pitää olla rakennusterveysasiantuntijalla, jolla on riittävä ymmärrys monipuolisten sisäilmaongelmien ratkomisesta.

Näytteen ottaminen sisäilmatutkimuksessa

Nykyään suoraan tilan sisäilmasta tapahtuvaa epäpuhtauksien, kuten mikrobien tai VOC-yhdisteiden mittausta ja analysointia tehdään harvemmin, johtuen mittauksiin vaikuttavista epävarmuustekijöistä kuten ihmisten toiminnasta. Sisäilmasta otettavat näytteet kertovat usein seurauksista, joita haittatekijöistä sisäilmaan muodostuu varsinaisten haittojen aiheuttamana, eikä niinkään ongelmien syitä. Sisäilmanäytteenottoja on suositeltavaa käyttää kun on tarve saada tietoa sisäilmassa olevien yhdisteiden ja partikkelien vaikutuksista ihmisten terveyteen. Sisäilmatutkimuksessa on kuitenkin aina syytä tehdä muita tutkimuksia, joilla paikannetaan ja selvitetään mahdolliset ongelman aiheuttajat ja niiden korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet. 

Sisäilmatutkimukseen kuuluu havaittujen vaurioiden arviointi 

Sisäilmatutkimus eroaa kuntotutkimuksesta siinä, että tavoitteena on yleensä selvittää kohteen käyttäjien terveyteen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten mikrobi-, VOC- ja kuituhaittoja. Usein menetelmät kunto- ja sisäilmatutkimuksissa ovat monelta osin yhteneviä, mutta sisäilmatutkimuksiin sisältyy aina havaittujen vaurioiden muodostaman altistuksen arviointi. Usein sisäilmatutkimuksissa nousee esille psykosomaattisia tekijöitä, mutta näiden selvittäminen ei valitettavasti ole rakennusterveysasiantuntijoiden alaa, vaan sisäilmatutkimus on aina tekninen selvitys. 

Onnistunut sisäilmatutkimus ja sisäilmaongelmien ratkaisuprosessi sisältää aina oireilevien ihmisten kohtaamisia sekä selkeää ja merkityksellistä vuorovaikutusta ihmisten välillä.  Tarvittaessa autamme myös asiakkaitamme suunnittelemaan toimivan sisäilmaongelmien ratkaisumallin ja hakemaan ARA-avustusta tutkimuksen ja korjausten toteuttamiseen. 

Tutkimussuunnitelma kohteen mukaan

Bradon asiantuntijat laativat asiakkaan tarpeisiin soveltuvan, kustannustehokkaan ja laadukkaan tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelmassa huomioidaan kohteesta käytettävissä oleva lähtötietoaineisto siinä laajuudessa kuin asiakkaalla sitä on käytettävissään ja aineistosta koostetaan oleellinen tieto suunnitelman pohjaksi. Laajemmissa kohteissa teetetään käyttäjille sisäilmasto- tai oirekysely, joka antaa lisää tietoa kohteen sisäilman laatuun mahdollisesti vaikuttavista haittatekijöistä rakennusterveysasiantuntijalle. Tällaiset kyselyt mittaavat aina haittatekijöiden vaikutuksia ihmisiin. Tarvittaessa tutkimussuunnitelman laatimiseksi tehdään myös kohdekäynti, jolla perehdytään paikan päällä vallitseviin olosuhteisiin, jotta voidaan varmistaa esimerkiksi suunnitelma-asiakirjojen paikkansa pitävyys. 

Huolellisesti laaditun tutkimussuunnitelman perusteella pystytään varautumaan oikeanlaiseen näytteenottoon kohteella ja tarvittaessa voidaan siis kerätä rakenteista otettavien materiaalinäytteiden lisäksi myös ilmanäytteitä ja erilaisia laskeumanäytteitä mm. teollisten kuitujen (esimerkiksi lasi- tai kivivillakuidut) määrittämiseksi. Brado teettää kaikkien näytteiden analyysit hyväksytyillä ja akkreditoiduilla laboratorioilla, jolloin saatuun analyysitulokseen voidaan luottaa ja sen perusteella annetut arviot kohteen tilasta ovat tarkempia muun muassa altistumisolosuhdetta arvioitaessa.

Sisäilmatutkimuksen kokonaisraportilla selkeys sisäilmatilanteesta

Tutkimuksen kokonaisraportti muodostuu kohteella tehtyjen havaintojen, eri mittaustulosten sekä näytteistä suoritettujen analyysien tulosten perusteella. Raportissa kuvataan aina havaitut epäkohdat sellaiseen tarkkuuteen, että niiden sijainnista ja laadusta ei jää epäselvyyttä, jotta kuva rakennuksen sisäilmatilanteesta on selkeä. Raportissa annetaan toimenpide-esitykset korjaavista toimenpiteistä. Näiden perusteella pystytään joko käynnistämään tarkempi korjaussuunnittelu tai aloittamaan selkeämmissä kohteissa suoraan sisäilmakorjaustoimenpiteet.

Sisäilmatutkimukset Bradolta

Sisäilmatutkimuksistamme vastaa aina sertifioitu rakennusterveysasiantuntija. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos sisäilmatutkimusten palvelut herättävät kysymyksiä. Teemme mielellämme tarpeisiinne soveltuvan ratkaisuesityksen.

Tommi Herva

Tommi Herva

Projektipäällikkö, rakennusterveys

050 320 5011
tommi.herva@brado.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuka sisäilma- ja kuntotutkimuksia saa tehdä?

Tutkimuksen suorittajalla pitää olla Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisesti riittävä pohja- ja erikoistumiskoulutus. Käytännössä pohjakoulutus on joko ympäristöteknologian tai rakennustekniikan korkeakoulututkinto, jota asiantuntija on täydentänyt hankkimalla rakennusterveysasiantuntijan pätevyyden pystyäkseen luotettavasti arvioimaan tekemiensä havaintojen vaikutusta kohteen sisäilmaan. Palveluksessamme on kokeneita rakennusterveysasiantuntijoita, jotka pystyvät palvelemaan teitä kaikissa haasteissanne. 

Miten sisäilma- ja kuntotutkimuksia tehdään?

Rakennusten tutkimuksia voidaan tehdä joko ilmanäytteitä ottaen tai rakenteellisin tutkimuksin. Näistä jälkimmäinen on luotettavampi tapa selvittää rakennuksen kuntoa ja sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Sisäilmasta mittaamalla saadaan selville mittaushetkellä ilmassa mahdollisesti olleet epäpuhtaudet. Mikäli näissä näytteissä havaitaan epäpuhtauksia poikkeavina pitoisuuksina, ovat rakenteisiin menevät tutkimukset tarpeen haittatekijöiden aiheuttajan selvittämiseksi. Ilmanäytteiden osalta on huomioitava, että tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteillä voida osoittaa tutkittavan tilan olevan kunnossa.  

Kun tutkimuksia lähdetään tekemään, aluksi perehdytään rakennuksesta olevaan aineistoon mm. havaittuihin ongelmiin, rakennetietoihin ja tehtyihin korjauksiin. Lähtötilanteen kartoittamiseksi voidaan tehdä myös tutustumiskäynti rakennukseen ja tutkija havainnoi tiloja aistinvaraisesti. Lähtötietojen ja käynnin perusteella kiinteistönomistajalle esitetään tutkimussuunnitelma ja kustannusarvio tarvittavista tutkimuksista.  

Tutkimusten laajuus ja sisältö vaihtelevat lähtötilanteesta riippuen.  Tutkimuksissa mm. selvitetään rakenneavauksilla rakenteiden toteutustapaa ja niistä otetaan materiaalinäytteitä kunnon selvittämiseksi. Näytteet voivat olla mikrobi- VOC- ja/tai erilaisia haitta-ainenäytteitä.   

Onko sisäilmatutkimuksiin mahdollista saada avustusta?

Kyllä on. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia kiinteistöjen sisäilma- ja kuntotutkimuksiin jatkuvassa haussa. Hakemuksen jättämiseksi edellytetään rakennusterveysasiantuntijan laatimaa tutkimussuunnitelmaa, jossa on arvioitu tutkimuksen kustannukset ja selvitettävää haittaa. Avustuksen määrä on enimmillään puolet tutkimuksen kustannuksesta. Olemme laatineet useisiin kohteisiin avustushakemuksen vaatiman tutkimussuunnitelman ja toteuttaneet tutkimuksen tämän suunnitelman mukaan. Asuinrakennuksen omistaja voi hakea avustusta kuntotutkimukseen ja/tai perusparannuksen suunnitteluun. Avustusta voi hakea myös asuinrakennuksen omistava yhteisö, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö. Taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille avustusta ei myönnetä. 

Mitä sisäilmatutkimus maksaa?

Tähän kysymykseen ei valitettavasti ole yksiselitteistä vastausta. Sisäilmatutkimus on aina suunniteltava kohteessa havaittujen haittojen mukaisesti siten, että kaikki tarvittavat asiat saadaan selvitettyä. Jossain kohteissa voi riittää yksittäinen rakenneavaus, toisissa tarvitaan useampia avauksia ja näiden lisäksi näytteitä ja erilaisia mittauksia. Siksi pyydämme aina mahdollisimman tarkat lähtötiedot asiakkailtamme, jotta osaamme arvioida tutkimustarpeen ja kustannukset mahdollisimman tarkasti.  

Missä sisäilma- ja rakennusten tutkimuksiin liittyvät näytteet analysoidaan?

Kaikki tutkimuksissa otettavat näytteet on analysoitava akkreditoidun ja EVIRAhyväksytyn laboratorion toimesta. Tällä tavoin tulokseen voidaan luottaa ja se on vertailukelpoinen muihin tuloksiin nähden. Olemme pääasiassa käyttäneet Labroc Oy:n laboratoriota omissa sisäilmatutkimuskohteissamme, koska olemme arvioineet kyseisen laboratorion olevan luotettava. 

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2024 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö