Rakennuttaminen

Rakennuttaminen ja työmaavalvonta linkittyy Brado Oy:llä hankkeiden toteutussuunnitteluun ja työmaavaiheeseen. Tehtävät pohjautuvat yleensä hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä työmaavalvonnan tehtäväluetteloihin tai muihin tilaajan kanssa sovittaviin tarkempiin määrityksiin. Bradon näkemyksen mukaan hankekehitysvaiheeseen kannattaa panostaa erikseen ja siksi se on eriytetty rakennuttamisen tehtävistä. Toki hankekehityksen osa voidaan tarvittaessa liittää osaksi rakennuttamista.

Rakennushankkeiden laadunvarmistusprosessi lähtee tilaajan kanssa aloituspalaverissa määriteltävistä laatutavoitteista ja toimintatavoista, joihin yhteisesti sitoudutaan ja niitä noudatetaan koko hankkeen ajan. Parhaassa tapauksessa laadunvarmistuksen taso on määritelty jo hankesuunnitteluvaiheessa ja laadunvarmistusta noudatetaan suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana.

Kustannus- ja määrälaskenta

Miksi rakennushankkeiden kustannukset ylittyvät yleisesti? Kuinka onnistun välttämään kustannus ansat?

Rakennuttajakonsultti auttaa kustannustehokkaiden ratkaisujen valinnassa. Rakennushankkeen kustannusportaita on neljä, joista kolme ensimmäistä ovat luonteeltaan kustannusarvioita. Viimeisen vaiheen kustannusta kutsumme lopulliseksi hinnaksi, koska se perustuu aina todellisiin, toteutuneisiin kustannuksiin. Kustannukset tarkentuvat samalla kun suunnitelmien ja toteutuksen asiat selkiytyvät. Yleisesti rakennushankkeissa vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin vähenevät hankkeen edetessä. Tyypillisesti hankesuunnitteluvaiheessa kiinnitetään jopa 80% kustannuksista. Rakennushankkeissa ostetaan pinta-aloja ja lämpimiä kuutioita, joista muodostuvat hankkeen rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren aikaiset kustannukset. Yleisesti rakentamisen kustannukset ovat ainoastaan 15-25% rakennusten elinkaaren kustannuksista.

Rakennuttajakonsultti avuksi rakennuttamisen kustannushallintaan

Ammattitaitoinen rakennuttajakonsultti auttaa hankkeen kaikissa kustannusvaiheissa. Rakennushankkeen tärkeimpään vaiheeseen, eli hankesuunnitteluun kannattaa siis panostaa ja käyttää aikaa. Hankesuunnitelman tavoitehintalaskelma perustuu tilaohjelmiin, tilan käyttökaavioihin, maaperätutkimuksiin, teknisiin järjestelmäkuvauksiin sekä muihin mahdollisiin selvityksiin. Tavoitehinta-arviossa ennakoidaan rakentamisen aloitushetken ja rakennuspaikan taloudellista suhdannetta seutukunta kohtaisella indeksillä. Peruskorjaushankkeissa suosittelemme selvittämään huolellisesti rakennuksen kuntoa ja korjattavuutta. Tarvittaessa laskemme tavoitehintalaskelmat uudisrakennuksen ja peruskorjausvaihtoehdon vertaamiseksi.

Rakennushankkeen toteutussuunnittelu käynnistyy, kun huolellisesti valmistellun hankesuunnitelman perusteella on tehty investointipäätös. Toteutussuunnitelmien valmistuttua tarkennamme hankesuunnitteluvaiheessa laskettua tavoitehintalaskelmaa rakennusosa-arviolla. Rakennusosa-arvio mittaa suunnitteluratkaisujen kustannustehokkuutta suhteessa hankesuunnittelun tavoitteisiin.

Rakennuttajakonsultti laskee hankkeen viimeisen kustannusarvion, lopullisen kustannusarvion. Se lasketaan hankkeen urakkakilpailutuksen jälkeen, kun urakkatarjoukset on saatu. Lisä- ja muutostöihin varaudutaan erillisellä lisä- ja muutostyövarauksella. Kokonaishintaisissa urakoissa lopullinen kustannusarvio sisältää kilpailutuksen kautta saadut urakkahinnat, suunnittelun ja konsultoinnin hinnat, tilaajan kustannukset, lisä- ja muutostyövarauksen ja muut mahdolliset hankevaraukset. Urakkakilpailutus mittaa alueen paikallista hintatasoa ja kilpailutilannetta. Urakkakilpailutuksen oikealla ajoituksella on ylivoimaisesti suurin vaikutus tuotannossa olevan hankkeen kustannuksiin. Yhteistoiminta muotoisiin urakoihin voidaan kytkeä erilaisia suoritusperusteisia kannustinjärjestelyjä. Edellä mainitut urakkamuodot vaativat tilaajalta ammattitaitoa ja aktiivista osallistumista sekä kaikilta osapuolilta rehellisyyttä, avoimuutta, luottamusta ja saumatonta yhteistyökykyä.

Rakennuttajakonsultti ja työmaavalvoja raportoivat tilaajalle säännöllisesti toteutuneista kustannuksista hankkeen edetessä. Kun hanke on valmis ja taloudellinen loppuselvitys pidetty, rakennuttajakonsultti laatii loppuraportin, jossa toteutuneita kustannuksia verrataan hankesuunnitelman tavoitehintaan. Hankkeen lopullinen hinta perustuu aina todellisiin toteutuneisiin kustannuksiin.

Kustannuslaskennan lisäksi Bradon palveluihin sisältyy tarvittaessa määrälaskentaa. Tilaajan määrälaskenta madaltaa urakoitsijoiden tarjousten jättämisen kynnystä haastavassa markkinatilanteessa, mutta siirtää samalla suunnitelmien määräriskiä tilaajalle.

Rakennushankkeiden kustannushallinta perustuu hankkeen kustannusten muodostumisen ymmärrykseen, oikea-aikaiseen ja -laatuiseen valmistautumiseen, urakkakilpailutusten ajoittamiseen sekä oikea-aikaiseen reagointiin. Yleisen harhakäsityksen mukaan rakennushankkeiden kustannusten ylittyminen johtuu lähinnä työmaan lisä- ja muutostöistä. Ammattitaitoinen rakennuttajakonsultti ja työmaavalvoja tarkastavat urakoitsijan lisä- ja muutostyötarjousten oikeellisuuden.

Rakennuttamisen ja työmaavalvonnan palvelumme kattavat kaikki hankkeiden eri vaiheiden kustannusarviot ja niiden seurantapalvelut.

Panosta siis rakennushankkeiden kustannushallintaan. Valitettavasti rakennusalalla on enemmän optimisteja kuin realisteja. Kumpaan porukkaan sinä haluat kuulua?

Urakkakilpailutukset

Mitkä ovat hankkeen oleelliset, tärkeät tavoitteet ja riskit? Miten varaudun hankkeen riskeihin kilpailutuksen keinoin? Millaisen urakkamuodon hallitsen, valitsen ja miksi?

Rakennuttamisessa hankkeen urakkakilpailutuksella ja ennen kaikkea sen ajoituksella on merkittävä vaikutus rakentamisen kustannuksiin. Rakennuttajakonsultti auttaa urakkamuodon vertailussa ja valinnassa. Usein päätökset on suositeltavaa tehdä jo hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa. Urakkamuodon valintaan vaikuttavat hankkeen laajuus, aikataulu, paikallinen markkinatilanne, urakoitsijoiden saatavuus sekä tilaajan omat resurssit ja osaaminen. Hyvin onnistuneella kilpailutuksella säästetään merkittävästi rahaa. Usein kannattaa myös selvittää, mitä ja milloin, muut paikalliset toimijat ovat samaan aikaan rakentamassa.

Mitkä ovat rakennushankkeen kriteereitä, joita haluan kilpailutuksessa painottaa? Millaista erityisosaamista suunnittelijoilta tai urakoitsijoilta on syytä vaatia?

Rakennushankkeen kilpailutuksen kriteereitä kannattaa pohtia jo hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajakonsultin kanssa. Yleisesti julkisten hankintojen kilpailutuksissa käytetään samoja tutuiksi ja turvalliseksi koettuja valintakriteereitä, jotka eivät välttämättä palvele hankkeen tavoitteita ja vaatimuksia. Rakennuttajakonsulttina autamme julkisia ja yksityisiä tilaajia ymmärtämään hankkeen erityispiirteitä ja kuinka nämä asiat voidaan huomioida kilpailutuksissa.

Julkisista hankinnoista meillä on vuosien kokemus. Julkisten hankintojen jäykähköjä valintakriteerejä on mahdollista sovittaa vastaamaan paremmin hankkeen vaatimuksia. Sovellamme julkisten hankintojen hyviä ja käyttökelpoisia osia myös yksityisten toimijoiden kilpailutuksiin. Käytämme tarvittaessa alihankintana oikeudellista apua tulkintojen epäselvyyksien välttämiseksi.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos rakennuttamisen palvelut herättävät kysymyksiä.

Veli-Matti Hokkanen

Veli-Matti Hokkanen

Toimitusjohtaja

050 439 1687
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Brado Oy

Postiosoite

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

 

Toimisto

050 356 9452

toimisto@brado.fi
Toimistoajat arkisin 08:00 – 13:00

 

Y-tunnus 2728306-3

Keski-Suomi

Savo

Karjala

Pirkanmaa

Uusimaa

Copyright © 2023 Brado Oy
Lähetä yhteydenottopyyntö